پاف میتونه یکی از اختراعات راحت طلبانه ی بشر باشد! هم میتونین روی اون بشینین و هم بعنوان زیر پایی از اون استفاده کنین. در صورتی که پاف شما باکس دار باشه، بعنوان نگهدارنده برخی وسایل هم قابل استفاده است.

پاف میتونه هم بعنوان یک صندلی استفاده باشه و هم یک زیرپایی نرم و راحت برای مواقعی که لم دادین! در هر صورت از داشتن یک پاف در خانه هیچوقت پشیمون نمیشین.

نمایش دادن همه 2 نتیجه