میز چرخ خیاطی میتواند یک میز پایه کوتاه باشد تا به صورت نشسته استفاده شود یا دارای پایه های بلند بوده و پشت آن صندلی بگذارید. از آنجا که چرخ خیاطی وزن قابل توجهی دارد و معمولا حین کار، به میز تکیه داده می شود، استحکام کافی پایه های میز از معیارهای اساسی است. علاوه بر این، تعادل میز، لق نزدن و سُر نخوردن پایه ها هم بسیار اهمیت دارد. برای این میز میتونید از میزهای پایه کوتاه یا پایه بلند مهر تجهیز استفاده کتید. اما یک پیشنهاد دیگر نیز، میز دو حالته ی مهر تجهیز است که قابل تبدیل به پایه کوتاه و پایه بلند است.

مشاهده همه 2 نتیجه