وزن صندلی در دو حالت بسیار اهمیت پیدا می کند. یکی موقع حمل و نقل آن و دیگری موقع نشستن روی صندلی یا بلند شدن از آن. یک صندلی سبک و قابل حمل در کل مطلوبیت بیشتری دارد اما اگر آنقدر سبک باشد که دائو سُر بخورد چطور؟

هیچ محصولی یافت نشد.